RADIACIONS NATURALS

RADIACIONS NATURALS

RADIACIONS NATURALS

No pel fet de ser naturals tenen menys impacte en la salut, hi ha radiacions molt nocives per al nostre cos si ens exposem a elles.

Corrents d'Aigua Subterrània: Les venes o corrents d'aigua subterrània en moviment incrementen la conductivitat elèctrica de la Terra i creen una fricció en contacte amb les parets de les roques, que al seu torn origina corrents elèctrics i electromagnètiques, les quals es manifesten en la vertical i poden ser mesurades en la superfície com variacions del camp electrostàtic o de la radiació electromagnètica. En aquesta vertical s'observa un augment de la radiació de microones d'ona curta i de raigs gamma, disminució de la radiació infraroja i de neutrons tèrmics i una incidència sobre la ionització de l'aire.

Alteracions Geofísicas: Les falles geològiques, fissures, diàclasis o esquerdes, són considerades com a alteracions tel·lúriques i geofísiques i en la seva vertical de vegades es produeixen emanacions de certs gasos, alguns d'ells fins i tot radioactius, com ara el gas radó. És molt important evitar posicionar el llit o un lloc de permanència continuada a la seva vertical.

Línies Hartmann: Les línies Hartmann constitueixen l'anomenada xarxa electromagnètica global o xarxa universal, ja que es troba sobre tota la superfície del planeta. Aquestes línies es descriuen com una xarxa de circulació preferent d'energia i pot concebre com murs o parets d'energia d'uns 21 cm de gruix que emanen de la superfície terrestre, i es detecten en la seva vertical, a més de 2000 metres d'altura.

Les zones més perjudicials per a la salut són les constituïdes per les cruïlles de dues línies i han de ser evitades, ja que en la seva vertical es produeix una intensa concentració de radiacions.

Línies Curry: La xarxa Curry es defineix, de la mateixa manera que la xarxa Hartmann, com una xarxa energètica. La diferència rau en la seva major amplada, i en una separació més gran entre línies. Els encreuaments de línies Curry es consideren zones altament geopatògenes i s'han d'evitar, així com l'encreuament d'una línia Hartmann amb una línia Curry.