Estudis Geobiològics

Estudis Geobiològics

Estudis Geobiològics

La Geobiologia és la ciència que recull els coneixements més profunds sobre la relació dels éssers vius i les diferents energies i vibracions que componen la vida.

La Geobiologia és la ciència que estudia els efectes de les radiacions tel·lúriques, corrents d'aigua, gas, aire, falles, línies magnètiques, pertorbacions electromagnètiques, contaminació elèctrica i altres.

En què consisteix un estudi geobiològic?

En l'estudi ens centrem a analitzar les radiacions naturals i artificials en les zones de descans que puguin provocar una geopatia.

Alteracions Geofísiques: (falles, diàclasis, esquerdes, corrents d'aigua del subsòl i altres elements del subsòl que puguin provocar corrents electromagnètiques en la seva vertical.

Camps Elèctrics de baixa freqüència: resistències elèctriques, electrodomèstics, instal·lacions elèctriques, etc.

Camps Magnètics de baixa freqüència: electrodomèstics, transformadors, alta tensió, etc ..

Camps Electromagnètics d'Alta freqüència: ones de radiofreqüència d'antenes de telefonia mòbil, ràdio i televisió, microones, wifi, etc ..

Línies Cosmo-tel·lúriques (Hartmann i Curry)

Radioactivitat ambiental: procedents de roques i materials de construcció, que sovint eleva la concentració de gas radó, una substància altament cancerígena, segons l'OMS.

Que és una Geopatia?

Una geopatia és la malaltia originada o provocada per la permanència en llocs situats a la vertical d'una alteració tel·lúrica irritant i pertorbadora (corrents d'aigua subterrània, alteracions geofísiques, etc ..), així com pertorbacions electromagnètiques.

Aquests factors influeixen en major o menor grau depenent de la naturalesa de cada individu, de la força de la radiació i del temps d'exposició.